Polityka Prywatności - załącznik numer 2 do Regulaminu uczestnictwa w Konferencji Meet Magento

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Uczestników, Prelegentów oraz podmiotów przez nich reprezentowanych jest SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań (dalej zwana: Administratorem).

Dane do kontaktu:

SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań

e-mail: hello@snow.dog

II. Zasady ochrony danych osobowych:

 1. Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę danych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim.
 2. Administrator informuje, iż bazy danych strony internetowej https://meetmagento.pl/ są zabezpieczone przed wglądem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby upoważnione.

III. Cel i podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe Uczestników i Prelegentów Konferencji są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania i na podstawie zawartej przez Uczestników lub Prelegentów z Administratorem umowy dotyczącej udziału w Konferencji bądź podjęcia przez Administratora działań na żądanie Uczestników lub Prelegentów przed zawarciem umowy o udział w Konferencji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe) - ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, obsługi próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, realizacji umowy o uczestnictwo w Konferencji, jeżeli umowa zawierana jest przez Administratora z podmiotem trzecim, a beneficjentem jest Uczestnik lub Prelegent, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych, statystycznych oraz zapewnienia rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego), wykorzystania wizerunku dla celów emisji w środkach masowego przekazu lub dla celów dokumentacji, promocji, bądź reklamy - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jakimi są: obsługa świadczonych usług i zapewnienie ich bezpieczeństwa, realizacja Państwa próśb, realizacja umowy o uczestnictwo w Konferencji, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych, statystyka, zapewnienie rozliczalności, emisja w środkach masowego przekazu, dokumentacja, promocja bądź reklama (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
 • okazania certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19 w przypadku udziału w Konferencji w formie stacjonarnej – na podstawie Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO*).

Dane osobowe podmiotów reprezentowanych przez Uczestników i Prelegentów Konferencji są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania i na podstawie zawartej z Administratorem umowy dotyczącej udziału w Konferencji bądź podjęcia przez Administratora działań na żądanie podmiotu reprezentowanego przez Uczestnika lub Prelegenta Konferencji przed zawarciem umowy o udział w Konferencji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe) - ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, obsługi próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych, statystycznych oraz zapewnienia rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jakimi są: obsługa świadczonych usług i zapewnienie ich bezpieczeństwa, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych, statystyka, zapewnienie rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).

IV. Kategorie danych osobowych:

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Uczestników Konferencji:
  • podstawowe dane identyfikacyjne,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • stanowisko,
  • rodzaj działalności,
  • finansowe dane identyfikujące, w tym rachunki bankowe,
  • podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu reprezentowanego przez Uczestnika,
  • wizerunek (wyłącznie w przypadku Uczestników Konferencji w formie stacjonarnej),
  • dane dotyczące zdrowia w zakresie certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19 (wyłącznie w przypadku Uczestników Konferencji w formie stacjonarnej).
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Prelegentów Konferencji:
  • podstawowe dane identyfikacyjne,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • stanowisko,
  • rodzaj działalności,
  • finansowe dane identyfikujące, w tym rachunki bankowe,
  • podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu reprezentowanego przez Prelegenta,
  • dane osobowe podane przez Prelegenta w CV,
  • wizerunek,
  • dane dotyczące zdrowia w zakresie certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych podmiotów reprezentowanych przez Uczestników i Prelegentów Konferencji:
  • podstawowe dane identyfikacyjne,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • rodzaj działalności,
  • finansowe dane identyfikujące, w tym rachunki bankowe.

V. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • Magento Assocation – stowarzyszeniu prawa USA z siedzibą w Chicago (adres: 330 North Wabash Suite 2000 Chicago, Illinois 60611),
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj.: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowo - rachunkowe, usługi hostingowe, usługi IT, usługi dostawy rozwiązań cloudowych,
 • podmiotom, za pośrednictwem których dochodzi do zapisów na Konferencję,
 • innym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych będzie odbywało się w oparciu o udzieloną wyraźną zgodę, ponieważ Komisja Europejska stwierdziła brak odpowiedniego stopnia ochrony danych przekazywanych tylko i wyłącznie w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z 12.7.2016 r. dotyczącą USA, tzw. Privacy Shield.

VII. Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe Uczestników i Prelegentów będą przechowywane w następujących przedziałach czasowych:
  • dane osobowe przetwarzane w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Uczestników lub Prelegentów z Administratorem umowy dotyczącej udziału w Konferencji bądź podjęcia przez Administratora działań na żądanie Uczestników lub Prelegentów przed zawarciem umowy o udział w Konferencji - do czasu zakończenia wykonywania, rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu wykonywania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa np. przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  • dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe) - do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
  • dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, obsługi próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, realizacji umowy o uczestnictwo w Konferencji, jeżeli umowa zawierana jest przez Administratora z podmiotem trzecim, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych, zapewnienia rozliczalności oraz dla celów statystycznych (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego) - do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,
  • dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies – do momentu wycofania zgody albo do momentu wniesienia sprzeciwu, maksymalnie jednak przez okres 10 lat.
  • dane osobowe dotyczące zdrowia w zakresie certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19 - do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia Konferencji.
 2. Dane osobowe podmiotów reprezentowanych przez Uczestników i Prelegentów Konferencji będą przechowywane w następujących przedziałach czasowych:
  • dane osobowe przetwarzane w celu wykonania i na podstawie zawartej z Administratorem umowy dotyczącej udziału w Konferencji bądź podjęcia przez Administratora działań na żądanie podmiotu reprezentowanego przez Uczestnika lub Prelegenta Konferencji przed zawarciem umowy o udział w Konferencji - do czasu zakończenia wykonywania, rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu wykonywania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa np. przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  • dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe) - do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
  • dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, obsługi próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych, zapewnienia rozliczalności oraz dla celów statystycznych (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego) - do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,
  • dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies – do momentu wycofania zgody albo do momentu wniesienia sprzeciwu, maksymalnie jednak przez okres 10 lat.

VIII. Prawa, jakie przysługują Uczestnikom, Prelegentom oraz podmiotom reprezentowanym przez Uczestników i Prelegentów Konferencji:

Uczestnikom, Prelegentom oraz podmiotom reprezentowanym przez Uczestników i Prelegentów Konferencji przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa - Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail:

hello@snow.dog

lub poprzez wysłanie żądania na adres: SNOW.DOG, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych przetwarzanych w celu udziału w Konferencji jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konferencji. Podanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies, a także danych dotyczących zdrowia jest dobrowolne.

X. Informacja o źródle danych:

Dane osobowe podmiotów reprezentowanych przez Uczestników lub Prelegentów Konferencji Administrator uzyskał od Uczestnika lub Prelegenta.

XI. Pliki cookies:

 1. W ramach strony internetowej https://meetmagento.pl/ stosowane są pliki cookies, poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:
  • cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Zgodnie z powyższym, wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych na przykład w celach marketingowych, wiąże się ze zgodą użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

  *RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Data ostatniej aktualizacji: 27.08.2021

ZGODY Prelegenta w zakresie danych osobowych - załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w Konferencji Meet Magento

Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61 – 854 Poznań (KRS: 0000480529) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym otrzymywania newslettera (np. e-mail).

Przedmiotowa zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć kierując informację o jej wycofaniu w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: hello@snow.dog;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://meetmagento.pl/,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61 – 854 Poznań.


  Wyrażam zgodę na wielokrotne przekazanie moich danych osobowych przez spółkę SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61 – 854 Poznań (KRS: 0000480529) do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych, dalej: USA. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie Magento Assocation – stowarzyszeniu prawa USA z siedzibą w Chicago (adres: 330 North Wabash Suite 2000 Chicago, Illinois 60611), z którą SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Oświadczam, iż jestem świadoma/y istnienia ryzyka przekazania moich danych do USA z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń (co jest związane z unieważnieniem decyzji Komisji Europejskiej z 12.7.2016 r. dotyczącej USA, tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych wiąże się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

  Przedmiotowa zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć kierując informację o jej wycofaniu w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: hello@snow.dog;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://meetmagento.pl/,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61 – 854 Poznań.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61 – 854 Poznań (KRS: 0000480529), moich danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie certyfikatu zaszczepienia przeciwko COVID-19 w przypadku mojego udziału w Konferencji MeetMagento 2021 w formie stacjonarnej.

Przedmiotowa zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć kierując informację o jej wycofaniu w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na a dres: hello@snow.dog;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://meetmagento.pl/,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: SNOWDOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61 – 854 Poznań.


Meet Magento jest organizowane w ramach